สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำรุงรักษา ” ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำรุงรักษา ” ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Leave a Reply