ประกาศเรื่อง สมาคม IEEE Thailand Section ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับีการจัดสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน แบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย” โดยบริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด

ประกาศเรื่อง สมาคม IEEE Thailand Section ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับีการจัดสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน แบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นไทย” โดยบริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จำกัด

Leave a Reply