การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคม IEEE Thailand Section

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคม IEEE Thailand Section